Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đánh giá (1) :
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa với nhiều nội dung hỗ trợ đối tượng này.

Theo dự thảo, doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề không vượt quá 100 tỷ đồng; lao động bình quân của năm trước liền kề không quá 300 người.

Căn cứ mục tiêu hỗ trợ trong từng thời kỳ, Chính phủ quy định chi tiết về quy mô doanh thu và số lao động trong ngành, lĩnh vực theo quy định trên.

Ảnh: Minh hoạ

Nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo dự thảo, doanh nghiệp nhỏ và vừa phải đáp ứng điều kiện của chính sách, chương trình hỗ trợ. Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng thời đáp ứng các điều kiện khác nhau thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức hỗ trợ có lợi nhất.

Việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện thông qua kế hoạch, chương trình và hệ thống cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có chọn lọc, phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế của đất nước, lợi thế của từng địa phương và nguồn lực của quốc gia trong từng thời kỳ.

Dự thảo nêu rõ, việc thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải đảm bảo công khai, minh bạch, thống nhất, đồng bộ và bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có quyền tiếp cận và nhận hỗ trợ từ nhà nước, tổ chức và cá nhân khác nếu đáp ứng các điều kiện hỗ trợ, phù hợp với đối tượng, mục tiêu hỗ trợ; lựa chọn hỗ trợ phù hợp theo quy định của pháp luật; phản ánh tới cơ quan có thẩm quyền về các hành vi vi phạm hoặc có quy định gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp cận nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, tổ chức, cá nhân khác của doanh nghiệp và các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có nghĩa vụ cung cấp thông tin chính xác, trung thực, đầy đủ, đúng thời hạn và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin cung cấp để xác định đối tượng, điều kiện hỗ trợ, đánh giá hiệu quả, tác động hỗ trợ theo quy định; bố trí nguồn lực đối ứng để tiếp nhận và tổ chức thực hiện có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ của nhà nước; hoạt động đúng quy định của pháp luật, thực hiện trách nhiệm xã hội và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo dự thảo, doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ nhận được nhiều hỗ trợ như: Hỗ trợ tiếp cận tín dụng tại ngân hàng thương mại; hỗ trợ tiếp cận tín dụng tại quỹ và các định chế tài chính khác; hỗ trợ nâng cao năng lực công nghệ… Trong đó có hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cụ thể, doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập thuộc ngành, lĩnh vực ưu tiên được áp dụng mức thuế suất thấp hơn 5% so với mức thuế suất phổ thông quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn 5 năm kể từ khi có doanh thu. Phần tiền thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi này nếu sử dụng vào mục đích tái đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh thì bị thu hồi theo quy định. Chính phủ sẽ quy định chi tiết nội dung này.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Nguồn: Tuệ Văn/ baochinhphu.vn

Ý kiến bạn đọc 0 lượt xem, 0 lượt bình luận

Multimedia

Cổng thông tin hỏi đáp và hỗ trợ doanh nghiệp, Sở Công Thương.

Bản quyền thuộc về: Sở Công Thương Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 366/1 đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ - T.P Thái Nguyên.
Điện thoại:Văn phòng Sở Công Thương: 0208.3855.255

Biên tập và quản trị nội dung: Thanh tra Sở Công Thương
Số 366/1 đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ - T.P Thái Nguyên.

Email: socongthuong@thainguyen.gov.vn
Hotline: 0983.331.667